Харьков
   

  

  Генетика

 Харьков-Здоровье

 


 
Катастрофи перинатального періоду


       Зміст            < Стор.1         < Стор.2        < Стор.3          Стор.4          Далее >>   

 

член.-кор. АМН України О. Я. Гречаніна

Міжобласний Центр клінічної генетики та пренатальної діагностики, Харків

 

Серед порушень обміну амінокислот особливої уваги заслуговує гомоцистинурія (ГЦУ) - захворювання, в основі якого лежить змінення обміну' метіоніну внаслідок трьох можливих генетичних пошкоджень: блок Р-цистатіонінсинтази, порушення метаболізму фолату (дефіцит М5, 10-метілентетрагідрофолатредуктази та порушення обміну кобаламіну) (табл. 14).

Таблиця 14

Гомоцистинурія

 

 

+

 

ГЦУ І:

метіонін

гомоцистин

цистин

блок ß-циста-тіонінсинтази

     

піридоксинореактивнии

піридоксинонереактивнии

тромбоемболічні ускладнення, остеопороз, ектопія кришталика, глаукома, некротичні дегенеративні зміни у нирках, селезінці, судинах, кістковій системі, слизистій шлунка, РВ, осередкові неврологічні порушення, позачерепний стеноз сонної артерії у дорослих, спастичні паралічі, парези, гіпопігментація, некроз підшлункової залози. 30% хворих с оклюзівною хворобою артерій є гетерозиго-тами ГЦУ.

ГЦУ II:
порушення метаболізму фолата (дефіцит 5, 10 -метілентетрагідрофо лятредуктази

низький рівень метіоніну, гомоцистинурія, висока ниркова екскреція цистатІоншу. Судоми, м'язова гіпотонія, шизофренія, ЗПМР. Можлива повна маніфестація в період новонародженості, можливі форми без клінічних прояв, форми з злоякісним перебігом.

 

ГЦУ III:
порушення метаболізму кобаламіна (дефект синтезу коферменту В 12-кобаламіна)

підвищений рівень метилмалонової кислоти, зниження метилкоба-ламіну, гомоцистину, зниження метіоніну, затримка росту або прискорений ріст, епізоди мегалобластичної анемії, РВ. В головному мозку ~ множинні осередки демієлінізації головного мозку, ураження судин білої речовини головного мозку.

 

Патогенез ГЦУ полягає в тому, що генетичний блок ферменту (ß-іщстатіо-нінсинтази порушує метаболізм метіоніну в цистін.

Внаслідок цього утворюється проміжний продукт - гомоцистін, велика молекула якого пошкоджує ендотелій судин та призводить до накопичення тромбоцитів у містах пошкодження.

Активація фактору Хагемана призводить до порушення створення тромбів в судинах різного колібру нирок, печинки, мозку. Зниження рівня цистатіоніна приводить до метаболічного ураження ЦНС. Разом з тим посилюється синтез сульфатованих протеогліканів, що викликає вторинні порушення сполучної тканини, які супроводжуються пошкодженнями серцево-судинної системи, зору та кісткової системи (схема 2).

Схема 2

ГЦУ - фактор ризику інсультів та інфарктів у любому віці, розумові відсталості, шизофренії, ФПН та перинатальних енцефалопатій. трео Саме тому селективний скринінг ГЦУ може позбавити від тяжкої патології.

Селективний скриніш ГЦУ

є показовим для родин з високим ризиком кардіоваскулярних і цереброваскулярних захворювань. До групи ризику відносяться:

 • - хворі зі скелетними аномаліями;

 • - з ураженням очей;

 • - з кардіоваскулярною патологією;

 • - з цереброваскулярною патологією; ,-,

 • - зУВ;  

 • - з шизофренією;

 • - тромбозами і тромбоемболіями;

 • - гострими панкреатитами; ц^я

 • - родини, що обтяжені атеросклерозом.

Ускладнення під час вагітності

 • Спонтанні викидні плада

 • Передчасні пологи

 • Інтранатальні тромбози судин головного мозку

 • Іліофеморальний тромбоз

 • Післяпологові психози

 • Небезпека судинних ускладнень при застосуванні протизаплідних засобів

 • ГЦУ добре лікується вітамінами В б (пірідоксінзалежні форми) або дієтотерапією (пірідоксиннезалежні 4юрми)

Лікування вітаміном В6» ефективне при:

 • Гомоцистінурії. 

 • Оксалурії. •

 • Цистатіонінурії.

 • Судомах унаслідок недостатності пирідоксину (можливий дефіцит глутамат-декарбоксилази).

Синдром раптової смерті немовляти (СРСН) за останні роки вивчається з позиції генної обумовленості. Встановлені причини цієї патології, хоча деякі із них дискусійні. Разом з тим, не можна не відмітити, що саме хвороби обміну речовин мають прерогативу серед причин СРСН.

Причини синдрому раптової смерті

 • Порушення окислення жирних кислот. Тої

 • Ацидемії, що обумовлені органічними кислотами, 

 • Порушення метаболізму альдостерону і глюкокортикоїдів. ауі

Спадкові хвороби мають відношення і до тромбоцитопенії у новонароджених Це потребує своєчасної диференційної діагностики.

Тромбоцитопенія  у новонароджених 

Причини тромбоцитопеній, зумовлених підвищеним руйнуванням тромбоцитів

 • Ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура у матері

 • Ізоімунна тромбоцитопенія

 • Інфекції

 • ДВЗ-синдром

 • Застосування ліків

 • Масивний локалізований тромбоз

 • Критичний стан у новонароджених

 • Гігантські гемангіоми

 • Червоний вовчак у матері

Причини тромбоцитопеній, зумовлених пригніченням синтезу тромбоцитів

 • Вроджена амегакаріоцитарна гіпоплазія (наприклад, ТАЯ-синдром)

 • Заміщення кісткового мозку

 • Панцитопенія (наприклад, анемія, Фанконі, трисомія 13 та 18)

Неясні механізми

 • Вроджені порушення метаболізму

 • Вроджений тиреотоксикоз

 • Потенційні ускладнення для матері і немовляти несуть на собі сполучнотканинні дисплазп.

Ускладнення вагiтностi при сполучнотканинних дисплазiях

 • Передчасне вилиття навколоплідної рідини;

 • стрімкі пологи;

 • висока ймовірність пологового травматизму плода;

 • розриви матки, шийки, піхви, промежини;

 • профузна кровотеча у другому та третьому періодах пологів;

 • варикозне розширення вен нижніх кінцівок, статевих органів, матки;

 • випадіння вагіни, матки;

 • неможливість сшвставлення тканин під час операцій;

 • розходження симфізу;

 • народження недоношених дітей у зв'язку із хрупкістю навколоплідних оболонок;

 • природжений вивих кульшових суглобів;

 • псевдопарез плечового поясу;

 • труднощі при перев'язуванні пуповини.

Пізні гестози, які все ще залишаються непізнаною проблемою, мають частково генетичну обумовленість.

Так, ще класики акушерства відмічали, що еклампсія частіше притаманна жінкам пікничного типу із світлим волоссям та блакитними очима (Піскачек, Герман, Бум, Гентер). Тобто характерний фенотип відмічався талановитими акушерами, які вміли "бачити", а не тільки "дивитися". Останні роки дозволили знайти, що еклампсія може успадковуватися як аутосомно-домінантна (АД) хвороба, так і як мультифакторіальна (МФХ).

 

Еклампсiя (АД та МФХ)

еклампсія частіше зустрічається у жінок, які самі народилися від вагітності, ускладненої еклампсією;

підвищений ризик еклампсії відмічається при частковому міхурцевому занеску, коли має місце подвійний ідентичний хромосомний набір одного із батьків - одно-батьківська дисомія. 

Підвищений ризик еклампсії спостерігається:

 • при плацентарному мозаіцизмі;

 • при вагітності, індукованій штучно; з використанням донорського ооциту;

 • при різних варіантах трисомії 13 - хромосомній патології, яка часто зустрічається в Україні;

 • мітохондріальні порушення часто асоціюють з еклампсією;

 • ризик розвитку пізніх гестозів та синдрому затримки розвитку плода буде вищим, якщо мати і плід мають визначений гаплотип - ОК, А23, А29, В44, ОК7 по комплексу НЬА.

Можливо виділити материнські, плодові та зовнішньосередовищні фактори ризику еклампсії.

Материнськi фактори ризику еклампсii

 • перша вагітність;

 • попередні вагітності з преекламп-сією;

 • вік жінки до 20 та після 35 років;

 • гіпертонія та ниркова патологія в сім'ї;

 • хвороби сполучної тканини;

 • діабет;

 • вагітність, індукована штучно з ви користанням донорського ооциту;

 • висока та низька маса тіла жінки.

Пkjljdш фактори ризику еклампсii:

 • багатоплідна вагітність;

 • міхурцсвий занесок;

 • універсальний набряк плода;

 • вагітність плодом із трисомією 13 та її структурними аномаліями;

 • вагітність плодом із триплоідією;

 • плацентарний мозаіцизм по хромосомі 13;

 • однобатьківська дисомія

Наведені фактори ризику легко виявляються як за допомогою ретельно зібраного анамнезу, адекватної оцінки фенотипу жінки, якісного ультразвукового дослідження, використання цито генетичного дослідження.

Головною умовою успішної діагностики спадково обумовлених станів, загрозливих для життя матері і дитини є знання медичної генетики; вміння бачити; спроможність не спостерігати за вагітною, а піклуватися про два життя, поєднаних єдиною ДНК. [56]

 


Rambler's Top100 Яндекс.Метрика
Медицинский препарат против ЭД тадалафил цена, доставка по Украине.