Детство /детская неврология/ социальная реабилитация 


 
Учреждения социальной защиты и общества


Оглавление Центры реабилитации> Технические средства> Законы и льготы> Учреждения социальной защиты и общества> Образовательные учреждения>

 О трудоустройстве> Организация досуга> Клубы встреч и знакомства> Родительские советы и истории> Форум> Литература>  Ссылки> <<В рубрику

 Извините, рубрика "Социальная реабилитация" находится в стадии разработки, информация об обновлениях- на стр. Новости

Лекотека

Право выбора
Харьковская общественная организация Центр реабилитации молодых инвалидов и членов их семей
    

Контактные координаты :  61022, г. Харьков,
ул. Данилевского, 2.
Тел. 756-18-76; 720-46-00;   
Директор: Бутенко Валентина Антоновна
E-maіl: choіce@vk.kh.ua
Сайт организации : http://choice.iatp.org.ua        

 

Модель Лекотеки «Сонце в долоньках»
при Харківському Центрі ранньої допомоги «Сходинки подолання» для дітей з порушеннями зору

стр. 1, 2, 3

Концепція моделі

Теоретичні засади, на яких ґрунтується модель
Вступ

Одним з найважливіших чинників прогресивного розвитку суспільства є гуманне, милосердне та дбайливе ставлення до дітей, які позбавлені можливості вести повноцінне життя внаслідок вад фізичного та психічного розвитку. В Україні налічується на сьогодні понад 160 тис. дітей-інвалідів до 16 років. На жаль, в нашій країні історично склалася ситуація, за якої ця категорія дітей протягом тривалого часу залишалася соціальне незахищеною і в певній мірі ізольованою від соціуму. Відкрите обговорення проблем інвалідів було непопулярним у суспільстві. Діти-інваліди, перебуваючи в умовах інтернатного закладу або на вихованні у сім'ї, позбавлені можливості вести повноцінний спосіб життя, виявляються непідготовленими до нього у відкритому середовищі. Воно не відповідає їхнім потребам, має бар'єри у спілкуванні. Ці проблеми є своєрідним індикатором зрілості та цивілізованості будь-якої держави.
Діти даної категорії потребують особливого індивідуально-орієнтованого підходу, що включає підтримку їх особистісного розвитку, формування психологічних передумов виховання, оптимізацію батьківсько-дитячої взаємодії, створення розвиваючого середовища.
Останніми роками в системі допомоги дітям з особливостями психофізичного розвитку України з’явився новий напрямок – рання психолого-педагогічна допомога або система раннього втручання, яка передбачає якомога ранній початок певної допомоги дитині, що має порушення (або ризик виникнення порушень).В зв'язку з цим виникла необхідність розробки програм нового типу, що відповідають потребам особливих дітей.
До теперішнього часу в світі накопичений великий досвід комплексної допомоги дітям перших років життя з порушеннями розвитку і їх сім'ям в рамках служб раннього втручання. Є програми ранньої педагогічної допомоги: "Маленькі сходинки" (Австралія), "Портедж" (США), "Кароліна – керівництво для немовлят і дітей раннього віку з особливими потребами" (США), "Кароліна - керівництво для дошкільників з особливими потребами" (США). Інший варіант раннього втручання – програми психологічної підтримки сім'ї і дитини з порушенням розвитку, що максимально використовують ресурси сім'ї і фокусують увагу на побутовій стороні життя дитини і на дитячій грі. Прикладами таких програм є "Раннє втручання, засноване на діяльності" (США), "Трансдисциплінарне раннє втручання, засноване на грі" (Т. Ліндер, університет Денвера, США).
Особливу історію має напрям, що отримав назву "Лекотека" (від шведського "leko"–"іграшка" і грецького "tek" –"зібрання", "колекція"). Перша Лекотека була заснована за ініціативою батьків і педагогів в Стокгольмі в 1963 р. на базі університетської клініки і переслідувала мету ігрової підтримки хворої дитини. Перша американська Лекотека, що стала згодом Національним Центром Лекотек, відкрила свої двері в Evanston (Illinois) в 1980 році. Тепер в США розгорнена мережа Лекотек – ресурсних центрів, що обслуговують тисячі дітей з проблемами розвитку і їх сім'ї. Мета Лекотек – підтримка дітей з порушеннями в розвитку і їх сімей для полегшення включення дітей в повний спектр сімейного і суспільного життя. Як основний метод в Лекотеках США використовується сімейно-центрована гра. Більшість існуючих Лекотек має загальний напрям роботи, а саме орієнтується на дітей які мають інтелектуальні, рухові, емоційні розлади.

Модель Лекотеки «Сонце в долоньках» розроблена при Харківському центрі ранньої допомоги незрячим дітям «Сходинки подолання», в рамках проекту, який реалізується за фінансової підтримки Всеукраїнського БФ «Крона».
Згідно нашій моделі ми розглядаємо Лекотеку як структурно-функціональну одиницю, яка може працювати автономно або у складі служб ранньої допомоги, психолого-медико-педагогічних консультацій, дитячих садів, будинків дитини і інших організацій і установ, що надають психолого-педагогічну допомогу дітям з порушеннями розвитку і їх сім'ям.
Дана модель розроблена для фахівців Лекотек (педагогів-психологів, соціальних педагогів, педагогів додаткової освіти, дефектологів, психотерапевтів), що реалізовують психолого-педагогічний супровід сімей, які виховують дітей дитячого, раннього і дошкільного віку з порушеннями розвитку.
При створенні моделі Лекотеки «Сонце в долоньках» был использован опыт работы библиотеки игрушек Института коррекционной педагогики РАО г. Москвы, Института раннего вмешательства г. Санкт-Петербурга, Службы ранней помощи Центра интегративного воспитания г. Санкт-Петербурга, Консультативно-практического центра абилитации детей со зрительной патологией г. Санкт-Петербурга. Мы выражаем свою признательность коллегам за оказанную консультативную помощь.

Гра – основна діяльність, яка підтримується Лекотекою

Теоретичною базою нашої моделі Лекотеки є: культурно-історична концепція психічного розвитку дитини (Л.Виготський, Д. Ельконін), гуманістичні ідеї (А. Маслоу, К. Роджерс), основи виховання і навчання дитини раннього віку з важкими порушеннями зору (Солнцева Л.І, Деніскіна В.З., Ремажевська В.М. та інші) згідно з якими найважливішими зовнішніми умовами психологічного розвитку дитини є:
• розуміння і прийняття особливої дитини;
• наявність розвивального середовища.
Забезпечення цих умов залежить від людей, які оточують дитину. Ось чому наша модель передбачає безпосередню роботу з батьками, іншими членами сім'ї дитини, вихователями, педагогами, які опікуються дітьми з порушеннями зору.
Основним поняттям в Лекотеці є гра, яка розглядається як діяльність, що є рушійною силою розвитку дитини і відображає власні прагнення дитини, приводить до досягнення психологічного комфорту. Гра є найважливішою частиною процесу взаємодії дитини з фізичним та соціальним світом.

   

Существует множество подходов к определению игры, в каждом из которых отражаются важные аспекты этого удивительного и важного для развития ребенка вида активности.

С точки зрения теории деятельности (А.Н. Леонтьев, 1972, Д.Б. Эльконин, 1978) истинная игра, как присущая человеческому виду деятельность, это сюжетно-ролевая игра, происходящая в воображаемой ситуации, где играющие согласованно принимают роли и взаимодействуют в рамках некоторого сценария. К такой зрелой игровой деятельности дети становятся способны лишь в дошкольном возрасте. Периоду раннего детства отводится роль подготовительного периода, в котором у ребенка в процессе взаимодействия с бытовыми предметами, игрушками и взрослыми формируются игровые действия.
С позиций конструктивизма игра - это важнейшая часть процесса конструирования знаний при взаимодействии ребенка с физическим и социальным миром (Levin, 1996). Игра начинается с младенчества как исследование себя и окружения («сенсомоторная игра» по Ж. Пиаже (1968), «сенсорная игра» по Jones & Reynolds, (1992), Затем приобретенные знания ребенок репрезентирует в более сложной «проективной» (Jennings, 1995) игре с разными игрушками и материалами. При этом игра уже носит символический характер, в ней постепенно развиваются связность отдельных репрезентаций в сюжетную линию и первые признаки принятия ролей и контроля за ходом игры, что в дальнейшем перерастает в драматическую игру.
Важнейшими атрибутами игры по Sponseller (1982), являются: внутренняя мотивация, внутренний контроль и внутренняя реальность.
В культурологии наиболее авторитетным исследователем игры считается И. Хейзинга ("Homo Ludens",1938), который рассматривал игру как врожденную способность, присущую человеку и многим животным. В отличие от животных, человек как качественно более развитое существо обладает уникальными физическими и нервными ресурсами для игровой деятельности. Накопленная тысячелетиями культура делает игру ребенка и взрослого социальной и исторически-конкретной по своему содержанию. Согласно И. Хейзинге, игра - это деятельность, характеризующаяся свободой, отвлеченностью от первичных потребностей, напряжением, удовольствием, забавой, упорядоченностью, цикличностью, изолированностью в месте и во времени; она имеет развивающий и коммуникативный смыслы.
Специалисты Лекотек рассматривают игру как особый вид активности ребенка, появляющийся в младенчестве и усложняющийся по мере развития, организующийся и поддерживаемый взрослым, добровольный и приносящий радость, позволяющий ему в безопасной ситуации наращивать свой эмоциональный и социальный опыт, творчески получать знания и совершенствовать навыки, выражать мысли и чувства.
В процессе развития ребенка и приобретения им опыта появляются новые, более сложные виды игры. При этом простая игровая активность не исчезает, а остается доступной в последующие годы жизни.

 

Особенности игры детей раннего возраста

Существуют две полярные точки зрения на игру детей от 0 до 3 лет. Одни наполняют время ребенка высоко структурированной, ориентированной на результат и на взрослого активностью, выдаваемой за игру. Другие, наоборот, считают, что дети до 3 лет еще совсем незрелые, и не готовы чему-либо учиться в игре. Поэтому им просто надо позволять манипулировать чем угодно.
Истина, по-видимому, находится между этими крайностями. Дети нуждаются в создании атмосферы радости, успеха и обучения в игре. Взрослые должны обеспечить малышам условия для исследования, экспериментирования и использования быстро приобретаемых навыков (Greenman, Stonehouse, 1997). Одно из этих условий - присутствие взрослого.

 

Игра в раннем возрасте должна распространяться на преобладающую часть активной жизни, включая ежедневные «рутины» (еда, одевание и т.д.) и переходы между ними. Основные задачи взрослого могут сводиться к обеспечению безопасного исследования окружения, развитию любознательности, активному взаимодействию включая устную речь. Воспитывающий малыша скорее не должен что-то строго планировать, но обязан немедленно и правильно реагировать в нужный момент.
У детей до 3-х лет нельзя точно сказать - где есть игра, а где ее нет. В одних видах активности игры больше, в других - меньше.
Игровая деятельность в этом возрасте помогает узнать детям себя, других, обстановку, регулярные ежедневные события, ограничения, сформировать навыки самообслуживания, языка, двигательные навыки, уважительное отношение к людям и вещам.

Игра может принимать различные формы:

• подражание (взрослым и другим детям);
• наблюдение
• исследование и экспериментирование
• обдумывание

Необходимо обеспечить баланс между инициированной ребенком и поддержанной взрослым активностями, в которых ребенок может использовать спектр оборудования и материалов, включая импровизированное оборудование и натуральные материалы.

С 1.5-2-х месяцев наблюдается игра-исследование окружающего мира и своих физических возможностей («сенсомоторная игра»). Ребенок производит одни и те же действия с разными предметами: тянет в рот, трясет, позже - вертит, ощупывает, бросает и т.д. Малыш пытается установить эмоциональный, зрительный, звуковой контакт со взрослым, улыбаясь, заглядывая в глаза (Лисина М.И., 1986). Иногда ребенок совершает непонятные для взрослого стереотипные движения (раскачивается, стоя на четвереньках или в кроватке, стучит рукой по столу, бросает предметы на пол), которые позволяют ему чувствовать свое тело, тренировать навыки сохранения равновесия, изучать глубину пространства.
С 9-11-х месяцев появляется игра-подражание, которая выражается в многократном воспроизведении того, что говорят и делают окружающие. При этом, действия ребенка становятся предметными, направленными на достижение цели в реальной ситуации («предметно-игровая деятельность» по С.Л. Новоселовой, 1978).
С 14-18-х месяцев можно наблюдать символическую игру, то есть специфические действия с игрушками, изображающими предметы, в искусственно созданной ребенком (или взрослым) ситуации («как будто», «понарошку»): «кормит», «причесывает» или «купает» куклу, «пьет» из чашки. В игре ребенок легко замещает реальный объект другим, а позже - вообще предполагает наличие отсутствующего предмета. То есть, происходит перерастание предметно-орудийных действий в игровые (Ф.И. Фрадкина, 1960, 1966; Н.Я. Михайленко, 1978; Е.В. Зворыгина, 1978).
С 20-30 месяцев ребенок объединяет отдельные функциональные игровые действия с сюжетными игрушками в связные последовательности (Ф.И. Фрадкина, 1966). Сначала ребенок совершает всего два последовательных действия (например, нагружает и возит машинку), к 2.5 - 3 годам - три-четыре действия (например, кормит куклу, раздевает ее, затем - укладывает спать).
С 24 мес все чаще наблюдается конструктивная игра - плоскостное и объемное конструирование (Smilansky, 1968, Rubin, 1984).
С 3-4-х лет стремительно развивается сюжетно-ролевая игра (Д.Б. Эльконин, 1978). Ребенок договаривается о принятии ролей с партнерами (другими детьми или взрослыми) или играет один сразу за нескольких персонажей. При этом наблюдается увеличение половых различий в игре. Исполнение роли учит ребенка придерживаться определенных правил поведения.
С 3.5-4-х лет дети начинают успешно участвовать в играх с правилами, заключающихся в циклической игровой деятельности, состоящей из этапов и включающей строго фиксированные последовательность и условия этой деятельности. Обычно - это подвижные игры.
Все виды символических игр (Piaget, 1962, Chance, 1979), в которых ребенок представляет себя кем-то или делающим что-то называют также «драматической игрой» (Smilansky, 1968, Rubin, 1984).
В зависимости от индивидуального психологического профиля ребенка, т.е. его темперамента и способностей, дети могут демонстрировать преобладающие тенденции развития игрового поведения. Creaser (1990) выделила «исследователей», «зрителей» и «драматургов». Она описала предпочитаемые детьми способы взаимодействия и привела рекомендации по дифференцированной поддержке игровой активности детей.
«Драматурги» легко принимают различные роли, представляя игровую ситуацию с минимальным количеством игровых материалов или вовсе без них.
«Исследователи» любят заниматься конструкторами, экспериментировать с предметами, разбирать их на части. Они не успокаиваются, пока полностью не выполнят задачу.
«Зрители» любят наблюдать за игрой, слушать и иногда комментировать. Это часто огорчает родителей, однако дети просто могут иметь своеобразный способ обучения.
С точки зрения конструктивизма игровой процесс, который является интегральной частью обучения и развития, включает следующие шаги:
• игра с тем, что уже преодолено и известно;
• встреча с интересной для решения проблемой во время игры;
• решение или преодоление проблемы в игре;
• узнавание нового понятия или навыка для разработки в игре;
• проигрывание с тем, что выучено или преодолено (Levin, 1996).
При помощи процесса взаимодействия со своим окружением дети приобретают компетентность в физическом и социальном мире. При этом, взрослый партнер ребенка по игре является источником культурного развития малыша.
Игра со взрослыми учит детей партнерству, синхронности, очередности, самоконтролю. Позже, игра со сверстниками позволяет детям выстраивать своё понимание социума и взаимодействий. Новые ситуации и проблемы расширяют их навыки (Cordon & Browne, 1993).
Во время игры дети имеют возможность воспринять себя как компетентных, дееспособных и полезных, что имеет решающее значение в развитии их самооценки и эмоциональной сферы.
Способность к символизации в игре является центральной в когнитивном развитии и в дальнейшем обучении, включая чтение и письмо (Levin, 1996).
В игре дети также приобретают навыки общих движений, ручной моторики и зрительно-моторной координации. При этом достигаются более сложные умения, улучшается сила, баланс, скорость и контроль.
Игра является произвольной активностью, предполагающей свободу действий. В игре ребенок может создавать мир образов, развивать язык, совершать открытия, выстраивать межличностные отношения, формировать физическое и психическое «Я», укреплять интерес и концентрацию внимания, исследовать предметный мир, узнавать роли взрослых, перестраивать и уточнять свои знания (Hildebrand, 1991).

Види гри

Игра-исследование (направленная на себя, на живые и неживые объекты, на других людей). Игра-подражание.
Предметно-практическая игра, направленная на себя, на других людей, живые и неживые объекты (относительная, функциональная игра).
Простая (одноактная) символическая игра (игровые действия) или несвязные последовательности игровых действий
Игра - связные последовательности игровых действий с сюжетными игрушками («куплетная игра»)
Конструктивная игра
Моноцентрированная сюжетно-ролевая игра: ребенок играет за одного.
Полицентрированная сюжетно-ролевая игра: ребенок играет за двоих и более персонажей

Оценка социального взаимодействия в игре (модификация классификации Parten, 1932)

Ребенок не занят (ребенок не играет и не взаимодействует с другими)
Солитарная игра (ребенок играет независимо, один, без интереса к событиям в окружении)
Наблюдение (ребенок наблюдает за игрой других)
Параллельная игра (ребенок играет в стороне от других, но с аналогичными игрушками или материалами, возможно - подражая другим)
Ассоциированная игра (ребенок играет в общем игровом поле с другими детьми, игрушки распределены между участниками, дети общаются по поводу игры, хотя каждый играет по своему).
Кооперативная игра (ребенок участвует в общей игре с единым сценарием-пассивно или активно).
Л.С. Выготский настаивал на ведущей роли взрослого в игре ребенка. Он указывал на необходимость помощи ребенку в решении проблем, возникающих в «зоне ближайшего развития», что имеет обучающее значение.
Процесс развития ребенка, сопровождающийся усложнением его игровой деятельности, должен быть обеспечен адекватными изменениями роли взрослого в детской игре. Имеется в виду не замена ролевых функций, а их расширение в соответствии с новыми возможностями и потребностями ребенка.
С первых месяцев жизни ребенка взрослый должен инициировать игру, которая сначала носит характер эмоционального вовлечения через стимуляцию по разнообразным каналам: тактильному, зрительному, слуховому, проприорецептивному, вестибулярному.
По мере дальнейшего психического развития ребенок дает все более специфичные ответы на стимуляцию, генерирует инициативные действия, начинает исследовать предметы руками. Одновременно возрастает ответственность взрослого за обогащение предметной среды малыша. При этом взрослый должен действовать как посредник, поддерживающий взаимодействие ребенка с игровыми материалами. Параллельно возрастают возможности малыша ориентироваться в регулярных жизненных ситуациях, что призывает взрослого обыгрывать такие события как просыпание, переодевание, еда, туалет, купание, прогулка и т.п.
Следующий этап в развитии ребенка связан с совершенствованием представлений, подражательной и исследовательской активности. Воспроизведение речевых и ручных действий делает его активным участником социальной жизни. В обязанности взрослого включается организация символического общения, обыгрывание специфических действий с предметами. Не меньшее значение имеет поддержка игры с пластическими материалами, водой, блоками и т.п., что отвечает нуждам творческого развития, самовыражения и самоконтроля.
Появление у ребенка отсроченного подражания может служить сигналом для взрослого:«пришло время сюжетной игры». Родители могут теперь превратить детский уголок в игрушечную комнату. Ведь для ребенка интереснее всего то, что делают взрослые. Важно ввести в игровую сферу жизни ребенка несколько персонажей и помочь ему в воспроизведении наблюдаемых событий. Диалог «за двоих», кукольный театр, драматизация на куклах социального взаимодействия - вот некоторые новые обязанности взрослого как партнера ребенка по игре.
С развитием самосознания, происходящим в период второго возрастного кризиса, ребенок подходит к новому этапу игровой деятельности. Он начинает участвовать в сюжетно-ролевой игре, затем самостоятельно придумывать сценарии игр - драматизации. Взрослый может участвовать в такой игре непосредственно, предлагая свои идеи и знания. Однако важно поддерживать инициативу малыша.
Итак, роль взрослого в детской игре может меняться в зависимости от ситуации. Взрослый может быть:
• «источником ресурсов», обеспечивающим игровыми материалами;
• организатором игровой среды;
• наблюдателем;
• помощником;
• партнером по общению;
• партнером по игре;
• посредником;
• инициатором игры.

Принципы проведения абилитации с помощью игры

 Стимуляция и поддержка игровой деятельности

Первое, что должны учитывать взрослые, воспитывающие ребенка с особыми нуждами, это жизненную необходимость игры для детей раннего возраста как основного источника знаний, навыков и хорошего настроения.
Осознавая важность игры, необходимо не только специально создавать игровые ситуации и обеспечивать ребенка игрушками, но и быть готовым обыграть любую текущую ситуацию. Игровые действия взрослого при этом должны быть выразительными, мягкими, адекватными возможностям ребенка.

Недирективность в игровом взаимодействии с ребенком

Признавая добровольность главным условием вовлечения ребенка в игру и ее дальнейшего развертывания, от взрослого требуется воздерживаться от любых форм навязывания и принуждения к игровой деятельности.
Желательно придерживаться ролей организатора игровой среды, демонстратора, наблюдателя, активного и эмпатического слушателя, собеседника, приглашенного партнера, если необходимо -генератора идей.

Уважительное отношение к игре ребенка и к самому ребенку

Малыш может выбирать «глупую», «примитивную» с точки зрения родителей игру. Но это выбор ребенка, на который он имеет право. Ребенок вряд ли будет играть в то, что не имеет для него никакого смысла. В этой ситуации взрослый должен постараться поддержать эту игру, стать ее участником и лишь только после установления партнерских отношений показать возможности ее модификации (если игра действительно слишком бедна и монотонна).
Необходимо быть чрезвычайно чувствительным к сигналам ребенка, показывающим его отношение к игре и игрушкам.
Особенно недопустимы проявления критики к действиям малыша, необоснованное прерывание детской игры. Не менее опасно для развития ребенка безразличие к его игре.

Адекватность игр и игрушек уровню и особенностям развития ребенка

Каждый ребенок рождается со своими задатками. Генетические причины, заболевания и среда определяют направление его индивидуального развития. Особенности темперамента малыша, сильные и слабые стороны психики проявляются постепенно в процессе его взаимодействия с окружением. Умение замечать и осознавать характерные черты поведения ребенка может помочь взрослым удержаться от непроизвольного и формального подталкивания его к неинтересным играм (в силу их сложности или малой привлекательности).
Мнение специалиста может оказаться полезным на этапе оценки функциональной компетентности ребенка и первичного подбора необходимых игрушек. После этого желательно проведение игрового эксперимента, во время которого может быть получена важная информация об игровых потребностях ребенка, его игровом стиле, игровых навыках и игровых стереотипах родителей. На основе полученной информации возможно проектирование адекватной игровой деятельности и разумного выбора игрушек.

Оптимальная организация игровой среды

Необходимость оборудования игровой среды для ребенка кажется очевидной. Тем не менее, в некоторых семьях этому не уделяется должного внимания, даже при наличии достаточного количества места для создания детского уголка. В таких случаях игрушки ребенка, которые также могут быть приобретены бездумно, равномерно распределяются по всей квартире; может отсутствовать оборудование, необходимое для игры ребенка в различных позах (лежа, сидя, стоя). Причиной такого положения вещей чаще всего является непонимание родителями важности событий, происходящих во время детской игры, для развития ребенка.
Невозможно придумать универсальную оптимальную среду для ребенка с особенностями развития. Оборудование домашнего игрового пространства должно быть тщательно спланировано в зависимости от характера нарушений и трудностей развития. Вся игровая среда должна быть организована, что облегчает приспособление к ней ребенка и приучает его к порядку. Специалисты Лекотеки призваны оказать родителям квалифицированную консультативную помощь в этих вопросах.
Необходимые элементы оборудования игровой среды для ребенка должны, как правило, приобретаться или самостоятельно изготавливаться родителями. Лишь в случае невозможности этого по какой-либо причине или при наличии у ребенка специфических потребностей, некоторое оборудование может быть предоставлено во временное пользование Лекотекой.
Дитина народжується і починає засвоювати багато речей про оточуючий його світ. Малюк грає і робить відкриття. У грі розкривається і формується особистість дитини. Але нажаль сліпа дитина не може грати в звичайні ігри сама.
Серед передумов розвитку успішної соціалізації дитини з порушеннями зорової функції виділяються:
• комунікація
• сенсо-моторна координація
• орієнтування у просторі
• спостереження і дослідження
• наслідування
• організація цілеспрямованої поведінки
Ці принципи були покладенні в основу розробки положення і подальшої діяльності Лекотеки «Сонце в долоньках».

Принципи взаємодії з сімєю

Принципы взаимодействия специалистов Лекотеки с родителями
Договор о сотрудничестве

Вхождение семьи в целевую группу Лекотеки должно сопровождаться подписанием договора о сотрудничестве, в котором оговариваются права и обязательства сторон, время и условия действия договора, порядок решения спорных вопросов.

Уважительное отношение специалистов к родителям

При абилитации детей первых месяцев и лет жизни заметный эффект может быть достигнут только при глубоком вовлечении родителей в этот процесс, как людей непосредственно и постоянно взаимодействующих с ними.
Специалисты Лекотеки в своих отношениях с родителями исходят из принципов уважения, признания родительской компетентности, из веры в их способность понимать ребенка, обучаться и находить оптимальные способы решения возникающих проблем. Это открывает путь к партнерству во благо ребенка.

Помощь в ориентировке родителей в особенностях и проблемах ребенка

Отправной точкой сотрудничества с родителями является оказание им помощи в понимании сущности имеющихся у ребенка отклонений и динамики их развития, в идентификации и осознании сильных и слабых сторон ребенка. Для этого могут быть использованы специальные формы для регистрации достижений малыша.
Осознание взрослыми имеющихся проблем и ресурсов развития ребенка подготавливает их к направленному поиску наиболее эффективных способов абилитации.

Поддержка позитивного стиля взаимодействия с ребенком

Негативный собственный опыт, навязчивые (порой неверные) советы окружающих, отсутствие специальных знаний, давление ситуации утраты надежд на благополучное будущее ребенка, концентрация внимания на поиске радикального изменения ситуации, нарушение семейного функционирования часто мешают родителям быть любящими и позитивными по отношению к малышу. Невнимание, раздражительность, директивность, гиперпротекция часто становятся привычными чертами родительского стиля воспитания. Специалисты Лекотеки должны знакомить родителей с примерами позитивного подхода к воспитанию и с преимуществами гуманистической концепции в отношении к детям.

Конструктивное сотрудничество с родителями

После того, как между родителями и специалистом установлены доверительные отношения, становится возможным начало конструктивного сотрудничества. Достаточно эффективна в этом отношении смешанная техника, включающая в себя активное и эмпатическое слушание, переходящее в «мозговой штурм», с последующим принятием компромиссного решения о внедрении нового вида игры или совершенствования развивающей среды. Затем - игровой эксперимент и договоренность о сроках и технике реализации намеченного игрового плана.

Оказание информационной помощи

Большинство родителей проявляет высокую заинтересованность к расширению спектра игровой активности с ребенком, но им не хватает опыта и знаний по игре с детьми от 0 до 4 лет.
В Лекотеке должен быть соответствующий информационный ресурс в виде книг, видеокассет, образцов игрушек, сделанных родителями. В функциональные обязанности специалиста Лекотеки должно входить ознакомление родителей с этим ресурсом.
Несомненно будут востребованы и другие виды информации: о правах родителей, воспитывающих детей-инвалидов, о конкретных видах нарушений у детей, о родительском опыте воспитания детей с особыми нуждами, о доступных возможностях углубленного обследования или приобретения реабилитационных средств (колясок, очков, слуховых аппаратов и т.д.), о других организациях, оказывающих помощь детям с особым развитием, о культурных мероприятиях, отдыхе.

Предоставление средств и технологий

Один из важнейших компонентов работы Лекотеки - это предоставление родителям во временное пользование на дому различных средств: игрушек, игрового и специального оборудования, аудио и видеокассет, печатной продукции.
Другой не менее значимый аспект - передача родителям эффективных технологий игры, воспитания и общения. Это может быть реализовано во время консультаций, индивидуальных и групповых занятий, родительских семинаров.

Облегчение взаимодействия между семьями целевой группы

В процессе адаптации семьи к инвалидности ребенка, члены семьи нередко теряют старые контакты с родственниками, друзьями, знакомыми, сослуживцами. Самоизоляция семьи препятствует налаживанию нарушенного семейного функционирования, ограничивает возможности психологической стабильности и личностного роста отдельных ее членов. Поэтому сотрудники Лекотеки должны всячески содействовать установлению связей между семьями и позитивным контактам, включая передачу опыта и знаний, культурный обмен, расширение включения детей в разнообразные виды активности.
Лекотека в соответствии со, своими целями и задачами может реализовывать социальні програми та проекти и оказывать дополнительные услуги (на договорной основе).
При организации групповой работы с детьми, наполняемость групп должна быть от 2 детей со сложным дефектом до 6 детей с изолированным дефектом.
В Лекотеку принимаются дети от 2 месяцев до 7 лет, по заявлению родителей и справки о состоянии здоровья ребенка из поликлиники
Отчисление ребенка производится:
– по заявлению родителей (законных представителей);
– при систематическом невыполнении родителями (законными представителями) договора с Лекотекой.
– на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или консилиума психолого-медико-социального центра
 

Родители (законные представители) детей имеют право:

– знакомиться с ходом и содержанием коррекционно-образовательного процесса,
– посещать занятия и участвовать в них;
– знакомиться с Уставом Лекотеки и другими документами, регламентирующими коррекционно-образовательный процесс;
Родители (законные представители ) обязаны обеспечить:

– посещаемость детьми консультаций и занятий, выполнение ими требований Устава Лекотеки и условий Договора;
– своевременную постановку в известность сотрудника Лекотеки о возможном отсутствии на обследовании, консультации или занятии;
–надлежащее выполнение рекомендаций специалистов;

стр. 1, 2, 3

Оглавление Центры реабилитации> Технические средства> Законы и льготы> Учреждения социальной защиты и общества> Образовательные учреждения>

 О трудоустройстве> Организация досуга> Клубы встреч и знакомства> Родительские советы и истории> Форум> Литература>  Ссылки> <<В рубрику


Rambler's Top100 Яндекс.Метрика